Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια
Τα προσωπικά σας δικαιώματα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τύπο, τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς (ιστότοπος και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λειτουργίες).

 

Έχουμε εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να παρουσιάζει κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτη προστασία. Ως εκ τούτου, μπορείτε να μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα με άλλα μέσα, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

Αγγλική έκδοση με Google Translate
Γαλλική έκδοση με μετάφραση Google Translate
Nederlandse versie met Google Translate

Πίνακας περιεχομένων

 

Φύση και σκοπός των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Δεδομένα διεύθυνσης (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail)
 • Καταχωρήσεις κειμένου (μηνύματα), φωτογραφίες (uploads)
 • Δεδομένα χρήσης, ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν, χρόνοι πρόσβασης
 • Διευθύνσεις IP και μεταδεδομένα (πληροφορίες συσκευής)

Εμπλεκόμενα πρόσωπα

 • Επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής μας προσφοράς

Σκοπός της επεξεργασίας

 • Παροχή περιεχομένου και λειτουργιών στην ηλεκτρονική παρουσία
 • Επεξεργασία κρατήσεων και παραγγελιών
 • Επεξεργασία αιτημάτων επικοινωνίας και αποσταλμένων μηνυμάτων
 • Μέτρα ασφαλείας
 • Στατιστικές αξιολογήσεις

 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία

Υπεύθυνο πρόσωπο κατά την έννοια του βασικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων είναι:

Ξενοδοχείο Schmuckkästchen
Konstantinos Nikou
Hauptstraße 185
63897 Miltenberg
Τηλ: +49 (9371) 5500
Φαξ: +49 (9371) 65511
Μobile: +49 (176) 64176195
info@hotel-schmuckkaestchen.de

 

Ορισμός

 • "Προσωπικά δεδομένα": κάθε πληροφορία που μπορεί να εντοπιστεί σε άτομα που είναι γνωστά σε εμάς ή που αναγνωρίζονται μέσω των δεδομένων που αποθηκεύουμε.
 • "Επεξεργασία": κάθε πράξη, χειροκίνητη ή αυτόματη, με την οποία φορτώνονται, κατανέμονται, αποθηκεύονται ή τροποποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Χρησιμοποιούμε τον όρο "υπεύθυνος επεξεργασίας" για να αναφερθούμε σε πρόσωπα, αρχές ή ιδρύματα που αποφασίζουν για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

τα δικαιώματά σας

 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να ενημερωθείτε σχετικά με αυτές τις πληροφορίες και να σας παρασχεθεί αντίγραφο των δεδομένων (άρθρο 15 DSGVO).
 • Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που σας αφορούν (άρθρο 16 DSGVO).
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων σας (άρθρο 17 DSGVO) ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (άρθρο 18 DSGVO).
 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ως αρχείο ή να ζητήσετε την κοινοποίησή τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 20 DSGVO).
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή (άρθρο 21 DSGVO).
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO με ισχύ για το μέλλον.
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

Το άρθρο 6 του DSGVO χρησιμεύει στην εταιρεία μας ως νομική βάση για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εάν:

 • έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των συμφερόντων άλλου προσώπου
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί (νόμος περί εγγραφής)
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτων, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

 

περίοδος διατήρησης

Τηρούμε την αντίστοιχη νόμιμη περίοδο διατήρησης για τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση ή την έναρξη της σύμβασης.

 

Διαγραφή

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 DSGVO. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται εάν δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των επιθυμητών σκοπών ή εάν έχει λήξει η νομική υποχρέωση διατήρησής τους. Αυτό ισχύει ιδίως για τα τιμολόγια, τα λογιστικά παραστατικά και τα επιχειρηματικά αρχεία.

 

Συνεργασία με μεταποιητές

Εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο:

 • βάσει της νόμιμης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO
 • βάσει της συγκατάθεσής σας
 • εάν αυτό προβλέπεται από νομική υποχρέωση
 • βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε πράκτορες, οικοδεσπότες ιστοσελίδων κ.λπ.).

Εάν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία βάσει της λεγόμενης "σύμβασης επεξεργασίας παραγγελίας", αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 28 DSGVO.

 

Λογισμικό και υπηρεσίες από την ALL-INKL.com

Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα του παρόχου τεχνικών υπηρεσιών μας για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και του σχετικού λογισμικού. All-inkl (καταστατική έδρα: Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf) βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO και μιας συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 εδάφιο 1 DSGVO. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαδικασία αυτή ούτε τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Μαζί με την all-inkl, χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την § 9 BDSG για την προστασία των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων αποκλειστικά σε ασφαλή συστήματα EDV στη Γερμανία. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι δυνατή μόνο για λίγα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και πρόσωπα με ειδική υποχρέωση προστασίας των δεδομένων, τα οποία εμπλέκονται στην τεχνική, διοικητική ή συντακτική διαχείριση των δεδομένων.

 

Φιλοξενία, δεδομένα πρόσβασης και αρχεία καταγραφής

Για τους σκοπούς της λειτουργίας αυτής της διαδικτυακής προσφοράς, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες φιλοξενίας από την all-inkl για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
 • Παροχή λογισμικού, υπολογιστικής χωρητικότητας, αποθηκευτικού χώρου και βάσης δεδομένων
 • Υπηρεσίες ασφαλείας και τεχνική συντήρηση

Με τον τρόπο αυτό, εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας επεξεργαζόμαστε δεδομένα περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 28 DSGVO. Άρθρο 28 DSGVO δεδομένα περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς. Ειδικότερα, κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται η υπηρεσία αυτή αποθηκεύεται σε ένα αρχείο καταγραφής. Αναλυτικά, αποθηκεύονται τα εξής:

 • Όνομα της ανακτηθείσας ιστοσελίδας ή του αρχείου
 • Ημερομηνία και ώρα ανάκτησης
 • ποσότητα των μεταφερόμενων δεδομένων, μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση
 • Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης καθώς και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • τη διεύθυνση του ιστότοπου που επισκέφθηκε προηγουμένως
 • τη διεύθυνση IP του επισκέπτη στον πάροχο που χρησιμοποιήθηκε

Οι πληροφορίες των αρχείων καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διευκρινιστούν πράξεις κατάχρησης ή απάτης) για μέγιστο διάστημα 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την οριστική διαλεύκανση του αντίστοιχου περιστατικού.

 

χρήση των cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αναλυτικά, χρησιμοποιούμε cookies ως εξής:

 • Αναθέτουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε μια κράτηση ή παραγγελία που έχετε ξεκινήσει αργότερα.
 • Εάν κάνετε ρυθμίσεις στον ιστότοπό μας (π.χ. την περίοδο ταξιδιού στη μάσκα κράτησης), τις αντιστοιχίζουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας.
 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω συνδέσμου από άλλον ιστότοπο, συσχετίζουμε την προηγούμενη διεύθυνση με το cookie σας και διαβάζουμε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση κράτησης, παραγγελίας ή ερώτησης για να προσδιορίσουμε στατιστικά πώς οι πελάτες μας έμαθαν για εμάς.
 • Εάν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία σύνδεσης, δεν χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τα δεδομένα πρόσβασής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό σας.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω της κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε και έτσι να αντιταχθείτε μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν απενεργοποιήσετε μόνιμα τη ρύθμιση των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπού μας.

 

Κρυπτογράφηση SSL

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

 

Φόρμες επικοινωνίας

Η επεξεργασία των φορμών επικοινωνίας μας γίνεται με λογισμικό της εταιρείας Tramino (Έδρα: Weststrasse 30, D-87561 Oberstdorf, Πολιτική απορρήτου). Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα στοιχεία του χρήστη θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας και την επεξεργασία του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO. Τα στοιχεία του χρήστη αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ("σύστημα CRM"). Διαγράφουμε τα αιτήματα εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας. Επανεξετάζουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια.Επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

 

Σύστημα κρατήσεων & παραγγελιών

Η επεξεργασία των κρατήσεων ή των παραγγελιών μας πραγματοποιείται με το λογισμικό της DIRS21. Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO και μιας συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο στ) DSGVO και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν ούτε τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας κράτησης ή παραγγελίας (δεδομένα διεύθυνσης με διεύθυνση, δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα συνοδευτικά πρόσωπα (ονόματα, ημερομηνίες γέννησης) αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες ("σύστημα CRM"). Εάν παρέχετε ειδικά προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας, π.χ. ασυμβίβαστα που σχετίζονται με αλλεργίες, αυτά θα αποθηκεύονται επίσης. Διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας. Επανεξετάζουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια- επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

 

Η παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα

Συμμετέχουμε σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να επικοινωνούμε με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται εκεί και να μπορούμε να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά τη χρήση των αντίστοιχων δικτύων ή πλατφορμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων διαχειριστών τους. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών μόνο όταν επικοινωνούν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα ή τις πλατφόρμες, γράφουν αναρτήσεις ή μας στέλνουν μηνύματα.

 

Χρήση του YouTube

Στην ιστοσελίδα μας βίντεο της πλατφόρμας YouTube του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου πιστοποιημένο και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σημειώστε το Πολιτική απορρήτου Από την Google.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με το πρόσθετο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Το Youtube ενημερώνεται για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Youtube, το Youtube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας στην πλοήγηση σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Youtube εκ των προτέρων. Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο στο Youtube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Εάν έχετε απενεργοποιήσει την αποθήκευση των cookies για το πρόγραμμα διαφημίσεων της Google, δεν θα πρέπει να περιμένετε τέτοια cookies όταν παρακολουθείτε βίντεο στο Youtube. Ωστόσο, το Youtube αποθηκεύει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα cookies. Αν θέλετε να το αποτρέψετε αυτό, πρέπει να μπλοκάρετε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

 

Χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google καλύπτεται από τη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου πιστοποιημένο και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σημειώστε επίσης το Πολιτική απορρήτου Από την Google.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω.

Οι κώδικες παρακολούθησης της Google σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούν τη λειτουργία "_anonymizeIp()", επομένως οι διευθύνσεις IP επεξεργάζονται μόνο σε συντομογραφία, προκειμένου να αποκλειστεί η άμεση αναφορά σε ένα πρόσωπο. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Απενεργοποίηση", η παρακολούθηση διακόπτεται εντελώς. Για να γίνει μόνιμα η ένσταση, το πρόγραμμα περιήγησής σας πρέπει να δέχεται τα cookies. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα Πρόσθετα προγράμματα περιήγησης Google διαφωνώ.

Απενεργοποίηση του Google Analytics

 

 

Χρήση των Χαρτών Google

Δεσμεύουμε τους χάρτες της υπηρεσίας "Google Maps" του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου πιστοποιημένο και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σημειώστε επίσης το Πολιτική απορρήτου Από την Google.

Χρησιμοποιούμε το Google Maps API για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών χάρτη από τους επισκέπτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στο Πολιτική απορρήτου της Google από την ιστοσελίδα. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις απορρήτου στο κέντρο απορρήτου.

 

Χρήση γραμματοσειρών Google

Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές της υπηρεσίας "Google Fonts". Πάροχος: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου πιστοποιημένο και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σημειώστε επίσης το Πολιτική απορρήτου Από την Google.

 

Χρήση του Google ReCaptcha

Ενσωματώνουμε τη λειτουργία αναγνώρισης bots, π.χ. για καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες ("ReCaptcha") του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Η Google υπόκειται στη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου πιστοποιημένο και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σημειώστε επίσης το Πολιτική απορρήτου Από την Google.

 

Ισχύς της πολιτικής απορρήτου

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στη χρήση των δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η αλλαγή της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης του ιστότοπού μας ή της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάζετε τακτικά τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

elGreek