Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια

Πληροφορίες σύμφωνα με § 5 TMG

Πάροχος

Ξενοδοχείο Schmuckkästchen
Konstantinos Nikou
Hauptstraße 185
63897 Miltenberg

Εκπροσωπείται από

Konstantinos Nikou

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων

σύμφωνα με το άρθρο 27 α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
xxx

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο

Konstantinos Nikou

Πιστώσεις εικόνων

Konstantinos Nikou

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Υποχρεωτικές πληροφορίες σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 (Κανονισμός ODR, άρθρο 14, παράγραφος 1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών στο διαδίκτυο (πλατφόρμα ODR), η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/ μπορεί να κληθεί. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στο αποτύπωμά μας.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε σύμφωνα με § 7 παρ. 1 TMG υπεύθυνη για το περιεχόμενό της σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με §§ 8 έως 10 TMG Ωστόσο, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης των πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν επηρεάζονται από το παρόν. Ωστόσο, η ευθύνη από την άποψη αυτή είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το σχετικό περιεχόμενο.

Παρά την προσεκτική εξέταση, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Κατ' αρχήν, δεν μπορούν να εγερθεί καμία αξίωση ευθύνης έναντι των εκδοτών για οποιαδήποτε υλική ή ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση των προσφερόμενων πληροφοριών. Οι εκδότες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τον ιστότοπο εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψουν εντελώς τη δημοσίευση.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Τα παράνομα περιεχόμενα δεν ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλόγως. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην προσφορά στο Διαδίκτυο και ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους υπόκεινται χωρίς περιορισμό στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί εμπορικών σημάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων καταχωρισμένων ιδιοκτητών. Η απλή αναφορά εμπορικών σημάτων στον ιστότοπό μας δεν σημαίνει ότι αυτά δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων.

elGreek